Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

Επερχόμενο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Ο σκοπός της JCSL Ltd είναι να βοηθήσει τους εταιρικούς της πελάτες να ενισχύσουν τη διαδικτυακή απόδοση της εταιρείας τους εφαρμόζοντας και εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο προηγμένες λύσεις μάρκετινγκ.

Επερχόμενο Σχέδιο - Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

Επιλέξτε την JCSL Ltd για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης σας

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων αφορά στην ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στον τομέα της ψηφιακής αναβάθμισης, την ενίσχυση χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (νέο λογισμικό, ψηφιακό μάρκετινγκ, εξοπλισμό, χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου, κτλ.) σε νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο της «Ανταγωνιστικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας και στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της μεταποίησης, εντός της Κύπρου και θα προχωρήσουν σε υλοποίηση δαπανών σχετικών με ψηφιακή αναβάθμιση και ψηφιακή τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα, μεταποιητική δραστηριότητα ορίζεται η δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.). Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής δίνεται και σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα επενδύσουν στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και θα εντάξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο/ηλεκτρονικό κατάστημα στη δραστηριότητά τους.

Το πρόγραμμα δεν δύναται να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως αυτή περιγράφεται στην Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε και επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Αναμένουμε σύντομα να ανακοινωθεί το ύψος του συνολικού ποσού που αναμένεται να διατεθεί για τους σκοπούς του σχεδίου. Το συνολικό ποσό ενδέχεται να μεταβληθεί. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης υπολογίζουμε να ανέρχεται τουλάχιστο στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου/επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται με ίδια συμμετοχή η οποία μπορεί να έχει τη μορφή δανεισμού (έγκριση χρηματοδότησης) από πιστωτικό ίδρυμα είτε να καλυφθεί με ίδιους πόρους.

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Εξοπλισμός
  • Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για την μαζική αγορά
  • Eξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής
  • Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα Πληροφορικής (πχ digital marketing, παρουσία στα social media, δημιουργία βίντεο κτλ).
JCSL ltd εταιρεία Μάρκετινγκ. Κατασκευή Ιστοσελίδων και προώθηση τους.

Η πρώτη κατηγορία για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων περιλαμβάνει έξοδα για την προμήθεια νέου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την ψηφιακή αναβάθμιση. Εδώ περιλαμβάνεται προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (π.χ. Firewall, router, Load Balancer), εξυπηρετητές (servers), δίκτυα αποθήκευσης, κτλ. Περαιτέρω εξοπλισμός που καλύπτεται δύναται να είναι bar code readers με βάση τις ανάγκες και τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή/και λοιπός ειδικός εξοπλισμός που μπορεί να εγκριθεί στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης. Τονίζεται ότι η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού είναι επιλέξιμη αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η χρήση του αποδεικνύεται αναγκαία για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

Η δεύτερη κατηγορία για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων περιλαμβάνει το λογισμικό Off-the-shelf που προορίζεται για μαζική αγορά, διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και είναι έτοιμο προς άμεση χρήση. Η χορηγία καλύπτει την αγορά για την άδεια χρήσης και εγκατάστασής του σε υπολογιστή ή/και την άδεια χρήσης σε Cloud ή/και SaaS.

Η τρίτη κατηγορία αφορά σε εξειδικευμένα λογισμικά απαιτούμενα για την επιχείρηση που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, Λογισμικά/Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP (Enterprise Resource Planning), HRMS (Human Resources Management System), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), ECM (Enterprise Content Management), DMS (Document Management System), BPM (Business Process Management), RPA (Robotics Process Automation) ή Εξειδικευμένες Εφαρμογές όπως Be-spoke-Software Development, ηλεκτρονικό κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική τιμολόγηση, data analytics, ασφαλείς πληρωμές, κτλ. Λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τον τομέα της πληροφορίας όπως παραμετροποίηση λογισμικού, μεταφορά δεδομένων, εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού, κτλ. Η δαπάνη καλύπτει είτε την αγορά των παραπάνω λογισμικών είτε την ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος και το κόστος καλύπτεται έως 36 μήνες. Το πρόγραμμα ενδέχεται να καλύψει επιπλέον δαπάνες που εγκρίνονται ως επιλέξιμες και προωθούν την ψηφιοποίηση της επιχείρησης έπειτα από απόφαση της Επιτροπής.

Η τέταρτη κατηγορία στοχεύει στην ψηφιοποίηση της επιχείρησης αλλά δεν αφορά αποκλειστικά συστήματα πληροφορικής. Εδώ περιλαμβάνονται δαπάνες για ψηφιακή διαφήμισης (digital marketing), αλληλεπίδραση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία βίντεο για προώθηση της επιχείρησης, εμπλουτισμός ψηφιακού περιεχομένου και πιστοποιήσεις σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας ή ψηφιακής λειτουργικότητας. Για την καταβολή του ποσού απαιτείται Παραστατικό Πιστοποίησης ή Διαπίστευσης από τον αρμόδιο διαπιστευμένο φορέα. Παράλληλα εγκρίνονται δαπάνες Συμβούλων/Μελετητών για ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης σχετικά τα σωστά βήματα για την αναβάθμιση της επιχείρησης, όπως επίσης και για καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης. Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται σε 600 ευρώ. Τονίζεται ότι ο Σύμβουλος/Μελετητής δεν μπορεί να ταυτίζεται με πάροχο ή προμηθευτή προιόντων ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση.